CSS設定文字選取時的顏色

2 七月
-

網頁上的文字在選取時預設是藍底但字,或白底藍字,我們可用CSS設定喜歡的顏色。

::selection {
background: #b65132;
color: #fff;
}
::-moz-selection {
background: #b65132;
color: #fff;
}
img::selection {
background: transparent;
}
img::-moz-selection {
background: transparent;
}

這篇文章的迴響已關閉